Privacy: eerlijk en logisch

Wij leggen u graag uit hoe wij uw privacy waarborgen in ons onderstaande Privacy & Cookies beleid.

Privacy Beleid Poseidon Zeilreizen

Als Poseidon Zeilreizen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens

Poseidon Zeilreizen VOF
Alida Beekhuizen & Nico Goeres
Gerben Oswaldstraat  61
8861 TW Harlingen

+31-(0)6-23 74 88 31
schipper@poseidon-zeilreizen.nl

 

Poseidon Zeilreizen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Poseidon Zeilreizen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Poseidon Zeilreizen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst met u
 • U kunnen bellen of mailen ten behoeve van de uitvoering van onze dienstverlening
 • Ter informatie over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven en/of reclamefolders

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 Voornaam, tussenvoegsel en achternaam

 • Geboortedatum
 • Geslacht (man/vrouw)
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens m.b.t. uw dieet indien u bij boeking van uw reis dieetwensen meldt

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het uitvoeren van de reis die u bij ons heeft geboekt
 • Het verzorgen van de internet omgeving van Poseidon Zeilreizen
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie

Wij geven alleen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Poseidon Zeilreizen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Poseidon Zeilreizen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Online-boekingen verlopen via een beveiligde verbinding;
 • IP-adressen worden geregistreerd en tijden opgeslagen, maar zijn niet naar u terug te herleiden;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen onder schipper@poseidon-zeilreizen.nl. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Cookie beleid

Cookie beleid

Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden op uw pc die de persoonlijke instellingen van de bezoekers van onze website opslaan. De cookies geven ons inzicht in hoe u de website gebruikt en waar wij nog verbeterpunten aantreffen om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren.

Functionele cookies

Dit zijn cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van onze website of zorgen ervoor dat onze website makkelijker te gebruiken is.

 • pll_language: Deze cookie wordt ingesteld door de Polylang-plug-in voor door WordPress aangedreven websites. De cookie slaat de taalcode van de laatst bezochte pagina op.

Analytische cookies

Deze cookies worden geplaatst om het gedrag van de bezoeker op onze site te meten en zo te kunnen analyseren.

 • _ga: Deze cookie is geplaatst door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens te berekenen en het sitegebruik bij te houden voor het analyserapport van de site. De cookies slaan informatie anoniem op en kennen een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren.
 • _gid: Deze cookie is geplaatst door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analyserapport van hoe het met de website gaat. De verzamelde gegevens, inclusief het aantal bezoekers, de bron waar ze vandaan komen en de pagina’s zijn in anonieme vorm weergegeven.

Prestatiecookies

Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen zodat we de prestatie van onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons inzicht te krijgen in welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd en daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer u onze site heeft bezocht.

 • _gal: Deze cookies worden geïnstalleerd door Google Universal Analytics om de verzoeksnelheid te vertragen en zo het verzamelen van gegevens op sites met veel verkeer te beperken.

Versie 03. december 2020